Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1. Meesterslagers biedt diensten aan Consument het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Vereniging van Nederlandse Meesterslagers

1.3 Meesterslagers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.4 Meesterslagers is de eigenaar van de site: www.meesterslagersbox.nl

2.Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Consument tot het doen van een aanbod. Meesterslagers is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Consument, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële Consument als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Consument heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Meesterslagers verzonden. Deze gegevens zijn door Meesterslagers ontvangen; of Meesterslagers heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële Consument, welke offerte door de potentiële Consument schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Meesterslagers herroepen worden in geval de Consument niet aan de door Meesterslagers gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Consument in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Meesterslagers worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan Meesterslagers kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Consument is de prijs verschuldigd die Meesterslagers in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Meesterslagers geen producten zal leveren.

3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Meesterslagers worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4.Betaling
Bij bestellingen via de Website kan de Consument betalen middels vooruitbetaling, via een orderbevestiging. Hier gelden de regels volgens Art.7:23 BW: de verhouding tussen koper en verkoper.

5.Levering en Leveringstijd

5.1 Leveringen vinden plaats bij door de Consument gekozen Meesterslager.

5.2 De Consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.3 Terstond na ontvangst dient de Consument de producten te controleren. Indien de Consument producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Consument dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Consument contact opnemen met de gekozen Meesterslager. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.

6.Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Meesterslagers niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen Meesterslagers is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, het in gebreken blijven van de bezorgdienst of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7.Persoonsgegevens
Meesterslagers zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Consumenten ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Meesterslagers intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Meesterslagers neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Meesterslagers is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Consument of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

8.2. De Consument vrijwaart Meesterslagers voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

9. Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid Meesterslagers besteedt aan het uitvoeren van het concept kan het voorkomen dat de Consument niet tevreden is. Een eventuele klacht kan de Consument schriftelijk kenbaar maken aan: Meesterslagers: De Loper 73 3137DD Vlaardingen.

10. Overige bepalingen
10.1. Ten laste van de Consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Meesterslagers, als gevolg van de niet nakoming door de Consument van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Meesterslagers bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

10.2 De overeenkomsten aangegaan door Meesterslagers worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.